Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Żłobek Miejski.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Wolniaczyk, Monika Trejtowicz, zlobek@czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 325 21 26, 34 363 43 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-13.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek przy ul. Sportowej 34a: Do budynku prowadzi 1 wejście główne, bezpośrednio z chodnika przy ul. Sportowej 34a. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Budynek przy Al. Armii Krajowej 66a: Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne, gdzie znajduje się podjazd dla wózków oraz drugie wejście prowadzące do jednej z grup dziecięcych.
Budynek przy ul. Sportowej 34a i przy Al. Armii Krajowej 66a: Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma wind ani toalet dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ul. Sportowej 34a i przy Al. Armii Krajowej 66a Pochylnia (podjazd) zlokalizowany jest przed wejściem do budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.
Budynek przy ul. Sportowej 34a i przy Al. Armii Krajowej 66a Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsca są wyznaczone na parkingu dla mieszkańców bloku zlokalizowanego obok żłobka.
Budynek przy ul. Sportowej 34a i przy Al. Armii Krajowej 66a: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek przy ul. Sportowej 34a i przy Al. Armii Krajowej 66a: Nie została zapewniona możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się poprzez: - korespondencję pisemną na adres: Żłobek Miejski „Reksio” Al. Armii Krajowej 66a, 42-215 Częstochowa, - korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: zlobek@czestochowa.pl, - osobiście w placówce w godzinach urzędowania.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-13.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Elżbieta Gajos - Dyrektor Żłobka Miejskiego

Opublikował: Emilia Kwećke

Data wytworzenia: 2020-09-23

Data aktualizacji: 2020-09-23